Skip to content

Hakkımızda

Biz Kimiz?

Human Rights Defenders e.V. (HRD), insan haklarını savunmak ve özellikle Türkiye’ye odaklanarak dünya çapında zulüm gören insanlara destek olmak için çalışan, kâr amacı gütmeyen bir dernektir. HRD e.V., Almanya ve Avrupa’ya siyasi sığınma talebinde bulunan Türk avukatlar, eski bürokratlar ve girişimciler tarafından Almanya’da kurulmuştur.

HRD e.V. insan hakları ihlallerine ilişkin raporlar hazırlar, diğer insan hakları STK’ları ve savunuculuk grupları, devlet kurumları ve bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla temaslar kurar. HRD e.V. etkilenen kişilere hukuki danışmanlık sağlar, onlar adına yasal işlemler başlatır ve Birleşmiş Milletler’in yetkili organlarına ve ilgili Avrupa kurumlarına resmi dilekçeler ve bildirimler hazırlar.

Vizyon ve Misyon

HRD e.V. uluslararası suçların cezasız kalmasına artık müsamaha gösterilmediği bir dünyaya inanmaktadır. Soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları, cinsel şiddet, işkence ve zorla kaybetmelerin faillerini sorumlu tutma ve mağdurlara adalet ve tazminat arama fırsatı sağlama taahhüdü, gelecekteki suçları caydırabilir. Nihai hedefimiz mağdurlara adalet arayışlarında destek olmaktır.

Platformlarımız

Günlük insan hakları çalışmalarımıza ek olarak, belirli alanlarda uzmanlaşmış 4 platformumuz var. Bunlar
1) El Ele Platformu (engelli hakları),
2) Mağdur Emek Platformu (işçi hakları ve sendikalara odaklanır),
3) Mağdur Eğitimciler Platformu (eğitime odaklanır) ve
4) Zulümle Mücadele Platformu (zulüm gören ve dışlanan gruplara odaklanır).

Ne Yapıyoruz?

HRD e.V., birlikte veya bağımsız olarak iki farklı yasal kanalı kullanarak mağdurların adalet elde etmelerine yardımcı olur: ceza hukuku ve insan hakları. Her iki durumda da bireysel mağdurlar ağır istismara maruz kalmıştır ve suçlar benzer niteliktedir. Ancak ceza hukuku bireysel eylemlerle ilgilenirken, insan hakları devletin sorumluluğuyla ilgilenir.

HRD tarafından ele alınan vakaların çoğu ilk olarak ilgili ülkenin ceza kanunları uygulanarak ulusal düzeyde ele alınır. Eğer bu yeterli olmazsa, HRD uluslararası düzeye, örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne veya Birleşmiş Milletler'in yetkili organlarına başvurur. Amacımız, devletin suçu çözmekte isteksiz olduğunu veya çözemediğini kanıtlamak ve mağdurlara hakikati ve tazminatı sağlamaktır.

Bizim için savunuculuk şu anlama gelir: bir davayı savunmak, farkındalık yaratmak ve karar vericileri etkilemek. HRD, uluslararası suç mağdurlarının, ailelerinin ve savunucularının haklarını savunur ve seslerinin ulusal makamlar ve uluslararası organlar tarafından duyulmasını sağlar.

Bu amaçla İKG, araştırma, raporlar ve karar vericilerle toplantılar gibi bir dizi yöntemi bir arada kullanır. Yerel aktörler, STK'lar ve/veya avukatlarla ortaklıklar kurmaya çalışırız.

HRD e.V. düzenli olarak raporlar, incelemeler ve diğer yayınları yayınlar. Bunlar genellikle kamuoyunu bilgilendirmek için üretilir, ancak HRD e.V.'nin lobicilik çabalarını desteklemek için etkili paydaşlara (özel raportörler, hükümet üyeleri ve yetkilileri, bölgesel kurumlar vb.

HRD e.V. olarak, sadece bireysel mağdurlara adalet getirecek davalara bakmanın yeterli olmadığını, aynı suçların tüm mağdurları için sistemik bir değişime ihtiyaç olduğunu savunuyoruz. Ciddi insan hakları ihlallerinin işlendiği ve cezasızlığın norm olduğu ülkelerde, mağdurların durumunu kalıcı olarak iyileştirmenin tek yolu, sadece ulusal düzeyde değil, aynı zamanda bölgesel ve uluslararası düzeyde de mevcut tüm yasal seçenekleri kullanmaktır.

Odak Noktamız

İnsanlığa karşı suçlar

İnsanlığa karşı suçlar, uyruğuna bakılmaksızın sivillere yönelik geniş çaplı bir saldırının parçası olarak işlenen belirli suçları ifade eder. Bunlar arasında cinayet, işkence, cinsel şiddet, köleleştirme, zulüm, kayıplar vb. yer alır. HRD e.V. olarak, davalarını ulusal mahkemelerin yanı sıra Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi bölgesel ve uluslararası insan hakları mekanizmalarına taşıyarak mağdurların seslerini duyuruyoruz. Özellikle, işkence mağdurlarına davalarının hazırlanması ve dosyalanmasından yargılama ve kararların uygulanmasına kadar ücretsiz hukuki yardım sağlıyoruz. HRD e.V. insanlığa karşı işlenen suçların faillerine karşı ceza ve tazminat davaları açarak cezasızlığa karşı mücadele etmektedir. Bu davalar uluslararası organlar nezdinde ve evrensel yargı yetkisi ilkesi uyarınca ulusal mahkemeler nezdinde de açılmaktadır.

Keyfi gözaltılar

Keyfi gözaltı, özgürlük hakkının ihlalidir. Bir kişinin ulusal hukukun veya tanınmış uluslararası standartların sınırları dışında gözaltına alınması ve özgürlüğünden mahrum bırakılması olarak tanımlanır. Uluslararası anlaşmalar, ulusal yasaların kişiyi sadece eksik veya kısmen koruduğu durumlarda özgürlük hakkını güvence altına almak için kullanılabilir. Kişi özgürlüğü hakkı, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin 9. Maddesinde tanımlanmış olup, bu maddede bir tutuklamanın keyfi olduğu koşullar sıralanmaktadır: özellikle
1) tutuklama nedenlerinin hukuka aykırı olması,
2) mağdurun tutuklama nedenleri hakkında bilgilendirilmemesi,
3) mağdurun usuli haklarına saygı gösterilmemesi,
4) mağdurun makul bir süre içinde hakim önüne çıkarılmaması.
HRD e.V., yerel avukatlarla işbirliği içinde, mağdurları ulusal ve uluslarüstü düzeyde adalet elde etme çabalarında desteklemektedir. Ne yazık ki, keyfi gözaltı mağdurlarının ve yakınlarının kendi ülkelerinde adalet elde etmeleri nadirdir, çünkü bu suç genellikle zulüm ortamında işlenmektedir.

Push-Backs

Geri itmeler, kaçan ve göç eden insanların genellikle sınırı geçtikten hemen sonra geri gönderildiği devlet tedbirleridir. Bunu yaparken, sığınma başvurusunda bulunma ya da başvurunun yasallığının mahkemeler tarafından incelenmesi fırsatından mahrum bırakılırlar. Geri göndermeler, diğer hususların yanı sıra, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin toplu sınır dışı etme yasağını ihlal etmektedir. HRD e.V. olarak Yunanistan-Türkiye sınırına odaklandık ve esas olarak Türkiye'deki AKP hükümetinin baskıcı önlemlerinden kaçmaya çalışan Türk vatandaşlarının durumunu takip ediyoruz. Ayrıca dernek olarak, Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla geri gönderilen bir Alman vatandaşı da dahil olmak üzere, şu anda AB'de bulunan çok sayıda geri itme mağdurunu destekliyoruz.

Ekibimiz